حقوق اساسی

یازار : گرگرلی آراز

+0 به یه ن

از کتاب حقوق اساسی 1-نوشته دکتر حسن خسروی –ص 19

 

حقوق اساسی به عنوان یکی از شعبات گرایش حقوق عمومی ،به مطالعه نحوه تحدید و تنظیم قدرت سیاسی و تضمین حقوق و آزادیهای ملت می پردازد . در واقع در پرتو قواعد و اصول حقوق اساسی است که قدرت سیاسی شکل می گیرد و بر اساس آن اعمال می گردد و حقوق و آزادیهای ملت به رسمیت شناخته و تضمین می گردد.

حقوق اساسی در پی شکل گیری جامعه سیاسی و یوجود آمدن قدرت عالی سیاسی و تفکر انتظام بخشی قدرت بوجود آمده است تا به موجب آن قدرت سیاسی بر آساس اصل حاکمیت بر مردم اعمال گردد .اصولا قواعد حقوق اساسی از طرق مختلف بیان می شود .به بیا ن دیگر ،منابع مختلفی بیان کننده قواعد و اصول قانون اساسی می باشند که عبارت اند از :

1-قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی مردم و تنظیم کننده روابط قوای حاکم با مردم می باشد .

2-قانون عادی که مصوبات پارلمان می باشد .

3- قوانین و مقررات قوه مجریه .

4-عرف که منبع نانوشته تلقی می شود .

5-رویه قضایی.

6-آرا و نظرات اندیشمندان .

7- فرامین روسای کشور.

 

دانشجوی رشته حقوق –محمدعلی برزگر


  • [ ]